064833679 info-1500136@edu.mon.bg smirnenski_pln@abv.bg
Заглавна картинка с училището

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Учебно заведение: СУ “Христо Смирненски“ Плевен
Код по админ : 1500136
Адрес : град Плевен ул. „Св. Климент Охридски“ No 22
Изх.No 238 /18.04.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения
за доставка на продуктите

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

На основание чл. 4, ал. 5, т. 6 и чл. 136, чл. 13в и чл. 13г от Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема
„Училищно мляко”, приета с ПМС No 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от
4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от
11.11.2016 г., бр.36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г.,
в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр.
53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019
г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/

ОБЯВЯВАМ:

Откривам процедура за определяне /избор/ на заявител по Схема
„Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за нуждите на СУ “Христо
Смирненски“, за период от три учебни години:
2019/ 2020 г., 2020/ 2021 г. и 2021/ 2022 година.

 1. Определям срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по
  Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” – 7 /седем/ календарни дни,
  считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата
  на училището.
  Предложения, получени след срока не се разглеждат.
 2. Брой на децата/учениците/ попадащи в целевата група по админ в учебното
  заведение – 83 /осемдесет и три/
 3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – три учебни години, както
  следва: 2019/ 2020, 2020/ 2021 и 2021/ 2022 учебни години.
 4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:
  4.1. По схема „Училищен плод” – не повече от 46 /четиридесет и шест/ доставки за
  учебна година, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата.
  4.2. По Схема „Училищно мляко” – не повече от 50 /петдесет/ доставки за учебна
  година, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата.
 5. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а
  на обект/и за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.
 6. Заявителите задължително следва да предоставят регистрационният/ите номер/а
  на транспортното/ите средство/а, с които разполагат /собствени и/или наети с
  договор/ за превоз за извършване на доставки, както и да представят издадените от
  ОДБХ в тяхна полза удостоверения за регистрация на транспортно средство.
 7. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да разполагат с
  транспортно/и средство/а с устройства за поддържане на температурен режим, които
  осигуряват поддържане на хладилната верига, в съответствие с изискванията по чл.
  10, ал. 4 от Наредбата.
 8. Заявителите по Схема „Училищен плод” задължително следва да предоставят
  договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на
  изискването на чл. 9, ал. 1 от Наредбата – за доставка на плодове и зеленчуци,
  произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба No 3 от 1999 г. за
  създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който документ
  трябва да бъде посочен и регистрационният номер на земеделския стопанин.
 9. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят
  договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и
  млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на
  изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от
  Наредбата/.
 10. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят
  копия на сертификати за производство по БДС стандарт на млечни продукти, които
  ще бъдат доставяни по съответната схема.
 11. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят
  писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено
  производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 от Наредбата /за заявителите по
  чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредбата
 12. Заявителите по Схема „Училищно мляко” задължително следва да предоставят
  мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и
  които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата.
 13. Преимущество при избора на заявител по схемите имат: Заявители с опит в
  прилагането на Схема „Училищен плод” и/или „Училищно мляко” – на база брой

учебни години, в които заявителят е извършвал доставки по схемите и брой обекти
/учебни заведения/

 1. След изтичането на срока за набиране на предложения, комисия, назначена със
  заповед на директора на училището, ще разгледа постъпилите предложения за
  доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” и
  ще извърши избор на заявител по съответната схема.
  Директорът на училището, въз основа на предложението на комисията, със заповед
  ще определи заявител по съответната схема.
  Заповедта за определяне на заявител ще бъде публикувана на интернет страницата
  на училището.

Дата: 18.04.2019 г.

Документа е в прикачения файл – прикачен файл.